REGULAMIN
Festiwalu Rockowego GENERACJA 2017

§ 1

1. Festiwal Rockowy „Generacja 2017” jest 37 edycją przeglądu, organizowanego w Koszalinie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Celem przeglądu jest promocja i prezentacja szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumianą muzykę rockową z wszelkimi jej odmianami i pochodnymi (rock, blues, metal, punk, hip – hop, reggae, folk, muzyka elektroniczna, jazz etc.).

3. Do udziału w konkursie festiwalu zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące muzykę (patrz pkt. 1.) opartą na repertuarze własnym.

4. Zespoły zakwalifikowane do przesłuchań finałowych w dniu 18.11.2017 r. przyjeżdżają na miejsce Festiwalu na koszt własny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z podróżą wykonawców.

§ 2

1. Organizatorem i producentem Festiwalu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, tel. 094 347 57 00, fax 094 342-26-12.

2. Organizatorzy zapraszają do współudziału instytucje państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację festiwalu.

§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie (przesłuchaniach finałowych) Festiwalu jest zakwalifikowanie wykonawcy przez Komitet Organizacyjny (selekcjonerów) na podstawie utworów w formacie mp3 i wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanych wyłącznie poprzez umieszczony formularz na stronie internetowej : www.generacja.koszalin.pl .

2. Komitet Organizacyjny (selekcjonerzy) kwalifikuje do uczestnictwa w konkursie Festiwalu maksymalnie 5 wykonawców (zespołów, podmiotów wykonawczych).

3. Zwycięzców Festiwalu wyłoni powołane przez Organizatora jury, które oceniać będzie występy finalistów podczas konkursu (przesłuchań finałowych).

4. Materiały zgłoszeniowe (patrz § 3 pkt 1) należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 25.10.2017 r. Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.generacja.koszalin.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych utworów muzycznych do celów marketingowych i promocji Festiwalu.

6. Organizator ogłosi listę wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przesłuchaniach finałowych/konkursie w dniu 06.11.2017r.

7. Wyłonieni i zaproszeni do przesłuchań finałowych/konkursu wykonawcy walczą o nagrody pieniężne.

8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 18 listopada 2017 r., w siedzibie Organizatora, w Clubie 105 przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie w godzinach 16:30-19:30, przy czym dokładny czas przesłuchań konkursowych i ogłoszenia wyników Organizator poda, drogą mailową, uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu.

9. Wykonawca prezentuje program własnego autorstwa trwający z montażem scenicznym maksymalnie 30 minut (4-5 utworów).

§ 4

Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

Nagroda główna – 6000 zł brutto (sześć tysięcy złotych brutto)

Nagroda publiczności – 1000 zł brutto (jeden tysiąc złotych brutto)

§ 5

1. Wszelkie kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu jeśli okoliczności będą tego wymagały.

  

Koszalin, 28.09.2017 r.