REGULAMIN

40. Festiwalu Rockowego GENERACJA 2021

 

§ 1 

1. Festiwal Rockowy „Genereacja” jest 40. edycją przeglądu, organizowanego w Koszalinie o zasięgu ogólnopolskim.

 

2. Celem przeglądu jest promocja i prezentacja szeroko rozumianej muzyki, ze szczególnym naciskiem na szeroko rozumianą muzykę rockową z wszelkimi jej odmianami i pochodnymi (rock, blues, metal, punk, hip – hop, reggae, folk, muzyka elektroniczna, jazz etc.).

 

3. Do udziału w konkursie festiwalu zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące muzykę (patrz pkt. 1.) opartą na repertuarze własnym.

4. Zespoły zakwalifikowane do przesłuchań finałowych w dniu 04.09.2021 r. przyjeżdżają na miejsce Festiwalu na koszt własny. Organizator nie zwraca kosztów związanych z podróżą wykonawców.

5.Organizator nie zapewnia noclegów dla członków zakwalifikowanych zespołów.

 

§ 2

 

1. Organizatorem i producentem Festiwalu jest Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, tel. 094 347 57 01, fax 094 342-26-12, mail: sekretariat@ck105.koszalin.pl

2. Organizatorzy zapraszają do współudziału instytucje państwowe, społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację festiwalu.

 

§ 3

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie (przesłuchaniach finałowych) Festiwalu jest zakwalifikowanie wykonawcy przez Komitet Organizacyjny na podstawie utworów w formacie mp3 i wypełnionej karty zgłoszenia, przesłanych wyłącznie poprzez umieszczony formularz na stronie internetowej : www.generacja.koszalin.pl .

2. Komitet Organizacyjny kwalifikuje do uczestnictwa w konkursie Festiwalu maksymalnie 5 wykonawców (zespołów, podmiotów wykonawczych).

3. Zwycięzców Festiwalu wyłoni powołane przez Organizatora jury, które oceniać będzie występy finalistów podczas konkursu (przesłuchań finałowych).

4. Materiały zgłoszeniowe (patrz § 3 pkt 1) należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2021 r. Karta zgłoszeniowa wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.generacja.koszalin.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych utworów muzycznych do celów marketingowych i promocji Festiwalu.

6. Organizator ogłosi listę wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przesłuchaniach finałowych/konkursie w dniu 27.08.2021 r.

7. Wyłonieni i zaproszeni do przesłuchań finałowych/konkursu wykonawcy walczą o nagrody pieniężne.

8. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 04.09.2021 r. w siedzibie Organizatora, w Clubie 105 przy ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie w godzinach 16:30-19:30, przy czym dokładny czas przesłuchań konkursowych i ogłoszenia wyników Organizator poda, drogą mailową, uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu.

9. Wykonawca prezentuje program własnego autorstwa trwający z montażem scenicznym maksymalnie 30 minut (4-5 utworów). Próba dźwięku/soundcheck odbywa się bezpośrednio przed występem wykonawców.

 

     § 4

 

Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

-Nagroda główna – 6000 zł brutto (sześć tysięcy złotych brutto)

-Nagroda publiczności – 1000 zł brutto (jeden tysiąc złotych brutto)

 

   § 5

 

1. Wszelkie kwestie dotyczące regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu jeśli okoliczności będą tego wymagały.

 

Koszalin, 23.07.2021 r.